Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

  • 07/08/2018

*** Training: Công tác trần,vách thạch cao,aluminium,cemen board.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

MASTERI THAO DIEN project.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Đóng nẹp góc định cao trình trần thạch cao / Determine level of ceiling by L aluminum.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Xác định khoảng cách khung xương theo bản vẽ thiết kế / Set distance of aluminum bar follow drawing.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Kiểm tra và nghiệm thu khung xương / Checking and acceptance aluminum bar.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Kiểm tra và nghiệm thu khung xương / Checking and acceptance aluminum bar.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Kiểm tra khoảng đinh vít / Checking screw.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Kiểm tra và nghiệm thu trần  / Checking and acceptance ceiling.

Công tác trần vách thạch cao, aluminium...

Trám trần và lỗ đinh vít bằng  / Fill in join line and screw hole.