Defect bê tông.

  • 07/08/2018

***Training: Defect bê tông sau khi đổ bê tông các cấu kiện...

Training:

                     + Biện pháp Defect beetong cột dầm sàn vách lõi.

Defect bê tông.

Biện pháp defect của nhà thầu coteccons.

Defect bê tông.

Cấu kiện cần phải defect sau khi đổ bê tông.

Defect bê tông.

Cột bị rỗ sau khi đổ bê tông do đầm không kỹ cần defect.