Diaphragm wall.

  • 07/08/2018

*** Training: Thi công Diaphragm Wall

Diaphragm wall.

Đổ bê tông tường dẫn / Casting concrete for Guide wall.

Training : 

                     + Tiến độ thi công.

                     + Biện pháp kỹ thuật.

                     + Giải quyết và xử lý sự cố.

                     + Đơn giá.

 

Diaphragm wall.

Dụng cụ thí nghiệm  / Experiment equipments.

Diaphragm wall.

Lắp đặt CWS / Intall CWS.

Diaphragm wall.

Lắp đặt lồng thép / Install Rebar cage.

Diaphragm wall.

Kiểm tra độ sụt và lấy mẫu bê tông / Checking slump and taking concrete sample 

Diaphragm wall.

Diaphragm wall.

Diaphragm wall.

CWS installation.

Diaphragm wall.

Đổ bê tông diaphragm wall / Casting concrete for diaphragm wall.