Định vị bu lông và triển khai hệ móng.

  • 07/08/2018

Training: Định vị bu lông và triển khai hệ móng.

Định vị bu lông và triển khai hệ móng.

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 billions vnd.

Định vị bu lông và triển khai hệ móng.

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 bilions vnd.

Định vị bu lông và triển khai hệ móng.

Dự án S.power nhà máy dệt nhuộm sợi Hong Kong 1200 tỷ / S.power project Of Hong Kong 1200 bilions vnd.

N...................................................