Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng + Theo tiêu chuẩn Việt Nam. + Theo tiêu chuẩn BS + Theo tiêu chuẩn Eurocode

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Công trình 2 Block 50 tầng có 4 tầng hầm sử dụng biện pháp thi công Topdown / Project have 2 blocks 50 floors + 4 basement floors + topdown method.

Training:     + Sử dụng phần mềm Etabs cho thiết kế nhà cao tầng.

                     + Thiết kế kết cấu nhà cao tầng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

                     + Thiết kế nhà cao tầng theo tiêu chuẩn BS.

                     + Thiết kế nhà cao tầng theo tiêu chuẩn EU code.

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Thiết kế kết cấu công trình 33 tầng 2 block 2 tầng hầm / Design structure building have 33 floors + 2 block + 2 basements.

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Mục lục thiết kế / Appendix of design.

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Mô men mặt bằng dầm M3 / Moment of M3 beam plan .

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng.

Thép dầm theo Etabs / Rebar of beam by Etabs software.