Khoan cấy thép.

  • 07/08/2018

***Training: Biện pháp khoan cấy thép trong thi công nhà cao tầng.

Training:  

                        + Thiết kế biện pháp khoan cấy thép. Thí nghiệm và testing.

                        + Thi công và tiến độ biện pháp khoan cấy  thép.

                        + Đơn giá đấu thầu và thi công của một số công ty.

Khoan cấy thép.

Drilling hole and add starter rebar / Khoan và cấy thép chờ.

Khoan cấy thép.

Testing quality of drilling construction process by hydraulic jack / Thí nghiệm kéo mối khoan cấy bằng kích thủy lực.

Khoan cấy thép.

Testing quality of drilling construction process by hydraulic jack / Thí nghiệm kéo mối khoan cấy bằng kích thủy lực.

Khoan cấy thép.

Drilling hole and add starter rebar / Khoan và cấy thép chờ.