Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

*** Training: Thi công lát sàn ghỗ trong thi công hoàn thiện nhà cao tầng.

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

HA DO CENTROSA project.

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

Các lớp cấu tạo lát sàn / Layers of wooden floor.

Training:

               + Detail lát sàn ghỗ.

               + Tính toán khối lượng và tiến độ.

                + Biện pháp thi công và tiêu chí kỹ thuật.

                + Đươn giá hiện nay.

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

Các lớp cấu tạo lát sàn / Layers of wooden floor.

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

Sàn hoàn thiện sau khi lát ( còn ốp chân )/ Finished floor

Lát sàn ghỗ tự nhiên hoặc nhân tạo trong thi công nhà cao tầng.

Bảo vệ sản phẩm / Protect of product.