Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

  • 07/08/2018

Training: Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

Training:

                   + Thiết kế giáo bao che cho nhà cao tầng.

                   + Thi công , kỹ thuật giàn giáo bao che.

                   + Tiến độ lắp dựng và tháo dỡ.

                   + Đấu thầu, đơn giá hiện nay.

                   + Công nghệ và biện pháp thi công hiện đại nhất hiện nay.

Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

Boundary scaffolding for highrise building - tower 40 stories /  Giáo bao che nhà cao tầng - tháp cao 40 tầng.

Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

Boundary scaffolding for highrise building - tower 40 stories /  Giáo bao che nhà cao tầng - tháp cao 40 tầng.

Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

Boundary scaffolding for highrise building - tower 40 stories /  Giáo bao che nhà cao tầng - tháp cao 40 tầng.

Thiết kế và thi công biện pháp an toàn bao che nhà cao tầng.

Boundary scaffolding +aluminum formwork for highrise building - Compare Gangform and KSB system nowaday.

  /  Giáo bao che + cốp pha nhôm cho nhà cao tầng - So sánh hệ bao che Gangform và KSB hiện nay.