****Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.

  • 07/08/2018

Thảo luận: Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.

+ Trao đổi về hướng đi thi công và tương lai.

+ Trao đổi về hướng đi thiết kế kết cấu và tương lai

Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.

Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.

Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.

Trao đổi một số vấn đề về hướng nghiệp. Thi công hay là thiết kế.